[———-]

 

Basın Konseyi, 19 Kasım 2012 tarihli Yüksek Kurul toplantısında, Hürriyet Gazetesi’nde 22 Eylül 2012 tarihinde Merhum Dr. Mustafa Bekir Selçuk ile ilgili yayınlanan haber ve bu haberin başlığına ilişkin yapılan başvuruyu değerlendirerek aşağıdaki kararı vermiştir.

KARAR

REFERANS                         : 2012/ 37
KARAR TARİHİ                : 19 Kasım 2012
ŞİKÂYETÇİ                        : Samsun Tabip Odası
ŞİKÂYET EDİLEN            : Hürriyet Gazetesi

 

ŞİKÂYET KONUSU           : Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilimdalı Asistan Hekimlerinden Mustafa BİLGİÇ’in, KKKA’lı hastasına müdahale sırasında kullandığı enjektörü kaza sonucu kendine batırarak bu hastalığın kendine bulaşması sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine, 22 Eylül 2012 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yapılan haberde kullanılan “Yanlışlıkla KKKA harakirisi yaptı” başlığına ilişkindir.

 

ŞİKÂYET EDİLENLERİN YANITI: Şikâyetçinin başvurusu üzerine Şikâyet Edilene savunmasını bildirmesi için Genel Sekreterliğimiz tarafından 31 Ekim 2012 tarihli yazımız ile bildirimde bulunulmuştur. Tarafımızdan yapılan bildirim, 31 Ekim 2012 tarihinde Aylin Gökalp tarafından teslim alınmıştır. Söz konusu yazımızda savunmaların sunumu için 6 Ekim 2012 tarihine kadar süre verilmiştir. Şikâyet Edilen tarafından Genel Sekreterliğimize herhangi bir savunma verilmemiştir.

 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: Şikâyetçi taraf, 1.11.2012 tarihli dilekçesi ile habere konu Merhum Dr. Mustafa Bilgiç’in ailesinin yapılan haberden rencide olduğunu, şikâyet edilen gazetenin Merhumun ailesinden ve şikâyetçi derneğin üyelerinden özür dilemesini istemişlerdir.

 

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:

Genel Sekreterlik tarafından Yüksek Kurula sunulan görüş uyarınca, Hürriyet Gazetesi hakkında UYARMA kararı verilmesi istenilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın tarafından yapılan 1.10.2012 tarihli başvuru ve 1.11.2012 tarihli dilekçeye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Asistan Hekimlerinden Dr. Mustafa Bilgiç, KKKA virüsü taşıyan bir hastasına müdahale ederken, bu hasta üzerinde kullandığı enjektörü yanlışlıkla kendisine batırarak bu hastalığa yakalanmış ve ardından vefat etmiştir.

Şikâyetçi, bu olayın, 22 Eylül 2012 tarihli Hürriyet Gazetesi tarafından “Yanlışlıkla KKKA harakirisi yaptı” başlığı ile haber yapıldığını ve bu haber başlığının merhumun ailesi ile meslektaşlarını üzdüğünü açıklamıştır.

Şikâyetçi, “harakiri kelime manasıyla intihar etme, kendini öldürme anlamına gelmektedir. Bu intihar şekli genellikle yüz kızartıcı ve utanç verici bir durum sonrası yapılan bir intihar girişimi olarak bilinmektedir. Hâlbuki hekim arkadaşımızın yüz kızartıcı ve utanç verici bir iş yapmadığı ortadadır. Aksine saygı duyulacak, alkışlanacak bir iş yaptığı ortada iken bu şekilde bir başlık atarak olayı magazinleştirmeye çalışmak son derece onur kırıcı bir durum olmuştur” diyerek şikâyetinin gerekçesini ortaya koymuştur.

Şikâyetçi tarafından 1.11.2012 tarihinde gönderilen ikinci bir dilekçe ile amaçlarının “hekimler hakkında yapılan haberlerin hekimleri rencide ettiği, konunun özü anlaşılmadan haber yapıldığı”na dikkat çekmek olduğu ifade edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede, yapılan yayında kullanılan başlığın, yaşanan trajediyi küçümser nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Her ne kadar haber içeriğinde, merhum doktor ve olay hakkında olumsuz bir ifadeye yer verilmemekteyse de, haber başlığında Japon kültürüne ait bir intihar yöntemi olduğu bilinen harakiri ibaresi kullanılarak, haberi okuyanların doktorun intihar ettiği veya “beceriksizlik yaparak” kendi ölümüne sebebiyet verdiği izlenimini edinmesi söz konusu olabilecektir.

Basın Meslek İlkeleri’nin 4. maddesine göre, “kişileri … eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan … ifadelere yer verilemez”; 12. maddesine göre “Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır”; 13. maddeye göre ise, “…insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır”.

Bir doktorun hastasına müdahale sırasında, ölümcül bir mikrop taşıyan enjektörü kendine batırarak bu hastalığa yakalanması ve ölmesi trajik bir durumdur. Şikâyet edilen gazete tarafından kullanılan başlık ise bu durumu karikatürize etmektedir. Habere herhangi bir katkı sağlamayan “yanlışlıkla KKKA harakirisi yaptı” şeklindeki başlık ile okuyucunun doktorun beceriksizce davranarak kendi ölümüne sebebiyet verdiği gibi bir izlenim edinmesi muhtemeldir.

Gazetelerin haber verme faaliyeti sırasında, sert, hatta incitici ifadeler kullanması mümkündür. Ne var ki, bu gibi ifadelerin, haber içeriği ile uyumlu ve haberin verilme amacı ile bağlantılı olması gerekir. Kişilerin itibarlarının sarsılmasına neden olacak ifadelere yer verilmesi, bunun, haberin içeriği ile de uyumlu olması halinde söz konusu olmalıdır. İnceleme konusu olayda ise elim bir kaza geçiren doktoru ölüme götüren olayın anlatımı “harakiri yapmak” şeklinde, okuyucuda doktorun kendi beceriksizliği nedeniyle öldüğü anlamına gelecek bir ifadeyi içeren başlık ile anlatılmıştır.

Öte yandan söz konusu başlığın, özellikle merhumu küçük düşürmek kastıyla atıldığına ilişkin herhangi bir tespitimiz yoktur.

Bu sebeple, haber içeriği ile bağdaşmayan, haber verme görevinin sınırlarını aşan, yapılan haberde kullanılan başlık ile ölen bir kimsenin arkasında kalanların rencide olmasına neden olan ve merhumun küçük düşmesine sebep olan haber başlığı sebebiyle Hürriyet Gazetesi’nin UYARILMASINA oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Basın Konseyi Hürriyet Gazetesi’nin Uyarılmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback