I———I

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Zaman Gazetesi’nde, 9 Aralık 2010 tarihinde “Avcı’nın avukatı, site yönetim odasına gizli kamera yerleştirmekle suçlanıyor” başlığıyla anons edilen ve devamı gazetenin ondördüncü sayfasında “site yönetim odasına gizli kamera yerleştiren avukata suç duyurusu”   başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki kararı vermiştir.

 

KARAR

 

ŞİKAYETÇİ                         : 1) Av. Fidel Okan

2) Metin Meyilli

                                                 3) Ümit Aydoğan

 

ŞİKAYET EDİLENLER    :  Zaman Gazetesi

 

ŞİKAYET KONUSU           : Av. Fidel Okan’ın 04.02.2011 ve Metin Meyilli ile Ümit Aydoğan’ın 05.02.2011 tarihli başvuru dilekçelerinde, Zaman Gazetesi’nin 09.12.2010 tarihli nüshasının ana sayfasında “Avcı’nın Avukatı, site yönetim odasına gizli kamera yerleştirmekle suçlanıyor” başlığı altında verilen ve devamında 14. Sayfada “Site yönetim odasına gizli kamera yerleştiren avukata suç duyurusu” başlığıyla ayrıntısı yayınlanan haberin, Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği ileri sürülmektedir.

Şikâyet konusu haberde, ilk olarak ana sayfada Ankara Barosu avukatlarından Fidel Okan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı sitenin toplantı odasına gizli kamera yerleştirdiğinin ileri sürüldüğü, bu nedenle hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. Ardından aynı haber gazetenin 14. Sayfasında, “Site yönetim odasına gizli kamera yerleştiren avukata suç duyurusu” başlığı ile verilmiş ve bu başlığın altında, “diğer blok yöneticilerinin bastırması üzerine başkan yardımcısı Ümit Aydoğan ile muhasip üye Metin Meyilli’nin gizli kamerayı Okan’la birlikte yerleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi” ifadeleri kullanılmıştır. Haberin devamında ayrıca, konuşmaların izinsiz kayda alınarak ileride baskı ve tehdit unsuru olarak kullanılabileceği belirtildi şeklinde bir yoruma da yer verilmiştir.

Şikâyetçi Av. Fidel Okan şikâyet dilekçesinde Zaman gazetesinde kendisi ile ilgili olarak yayınlanan bu haberin bütününde her ne kadar, “belirtiliyor, kaydedildi, ifade edildi, öne sürüldü” gibi ifadeler kullanılarak bir iddianın haberleştirildiği izlenimi verilmeye çalışılmış olsa da, 14. Sayfadaki haber başlığını “Site yönetim odasına gizli kamera yerleştiren avukata suç duyurusu” şeklinde okuyucusuna sunarak, bir iddiayı değil ancak yargıyı ortaya koyduğunu ileri sürmüştür. Diğer şikâyetçiler Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli ise şikâyet dilekçelerinde, Zaman gazetesinde yayınlanan bu haberde, kesinlikle kendilerine ait olmayan ifadelerin, kendi ağızlarından çıkmış gibi yazılarak okuyucuların yanlış bilgilendirildiğini ileri sürmüşlerdir.

Şikâyetçiler, yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, Zaman gazetesinde yayınlanan söz konusu haberin, Basın Meslek İlkeleri’nin

“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki altıncı,

“Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu ve

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez”  şeklindeki onuncu

Maddelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, ilgili basın kuruluşu olan Zaman Gazetesi hakkında hak ettiği yaptırımın uygulanması başvurusunda bulunmuştur.     

 

ŞİKAYET EDİLENLERİN YANITI: Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’ya şikâyetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubu 31 Mart 2011 tarihinde, kargo ile gönderilmiş, kargo şirketi tarafından mektubun teslim alındığı bilgisi Hülya Çolakoğlu tarafından bildirilmişse de kendisinden herhangi bir yanıt gelmemiştir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:  Basın Konseyi Yüksek Kurulu 18 Mayıs 2011 tarihli toplantısında dosyayı ele alarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

 

Şikâyet konusu haber, Ankara-Sincan’da bulunan Maybak Sitesi’nin yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üyesi olan şikayetçiler hakkında, bazı site yöneticileri tarafından Sincan Cumhuriyet Savcılığı’na yapılmış 23.11.2010 tarihli suç duyurusunun haberleştirilmesinden ibarettir. Bu suç duyurusunu, her gün Cumhuriyet savcılıklarına binlercesi yapılan benzerlerinden ayıran ve ona haber değeri kazandıran husus ise, hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilerden biri olan Av. Fidel Okan’ın, halen güncel bir ceza davasından dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Eskişehir Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın müdafii sıfatını taşımasıdır. Kuşkusuz ki, bu şekilde kamusal bir görev üstlenmiş olan kişilerle ilgili olarak bir suç iddiasından bulunulması, haber değeri taşıyan bir husustur ve bu konunun haber haline getirilmesi özel hayatın gizliliğinin ihlali olarak değerlendirilemez.

Bu noktada, haber değeri taşıdığı tartışmasız olan bu konu ile ilgili olarak belirlenmesi gereken husus, yayınlanan haberin içeriği ve veriliş biçimi itibarıyla, Basın Meslek İlkeleri ile tam bir uyum içerisinde bulunup bulunulmadığıdır.

 

Bu açıdan Zaman gazetesinde yayınlanan haber bir bütün olarak ele alındığında, haberin bütününde özellikle şikâyetçi Av. Fidel Okan ile ilgili olarak kullanılan ifadeler ve haberin veriliş biçimi, bu kişinin, habere konu olan suçu işlediği hususunda kamuoyu oluşturmaya yönelik peşin hükümlü bir yargının ortaya konulmasından ziyade, bu kişiye yöneltilen iddianın haberleştirilmesi niteliğindedir. Ancak, masumiyet karinesinin korunmasına yönelik olarak haberin bütününe hakim olan bu hassasiyet, haberin bir bölümünün verilişinde mevcut bulunmamaktadır. Gerçekten, Zaman Gazetesinin Av. Fidel Okan hakkındaki iddianın ayrıntılarıyla özelleştirildiği 14. Sayfasındaki haber başlığı için kullanılan ““Site yönetim odasına gizli kamera yerleştiren avukata suç duyurusu” ifadesi, bir iddiayı değil, ancak doğrudan okuyucuyu etkilemeye yönelik bir yargıyı bünyesinde taşımaktadır ve bu nedenle, Basın Meslek İlkelerinin 9. Maddesinin ihlal edilmesi anlamını taşır.

Diğer şikayetçiler, Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli ise kendileri hakkında Zaman gazetesinde yer alan, “……Başkan Yardımcısı Ümit Doğanay ve muhasip üye Metin Meyilli’nin gizli kamerayı Okan’la birlikte yerleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi……” şeklindeki ifadeyi kesin bir şekilde reddetmekte ve kendi ağızlarından yazılan bu ifadenin tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, gazetenin bu ifadeler sanki kendi ağızlarından çıkmış bir göstererek okuyucuyu yanlış bilgilendirdiğini ortaya koymaktadır.

 

Şikâyet konusu haber bu çerçevede ele alındığında, ilk olarak haber yapılırken, haberde isimleri geçen Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli ile görüşülmediği ve bu kişilerin tanıklıklarına başvurulmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu haberin soruşturulması gazetecilik olanakları içerisinde bulunmasına karşın, bu soruşturma yapılmaksızın masa başında hazırlandığı ve haberin taraflarını oluşturan kişilerin görüşlerine başvurulmaksızın tek yanlı olarak kaleme alındığı görülmektedir. Ancak daha da vahim olanı, haberin içeriğinin, gerçek dışı tanıklıklar icat edilerek, Av. Fidel Okan’ı suçlu göstermeyi mümkün kılacak şekilde manipüle edilmek suretiyle yayınlanmış olmasıdır. Nitekim, habere konu olan suç duyurusuna ilişkin olarak Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan soruşturma neticesinde, soruşturma konusu olayda şüphelilere (Av. Fidel Okan, Ümit Aydoğan ve Metin Meyilli) yüklenen suçların unsurlarının bulunmadığı anlaşılmakla, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Tüm bu verilerin ışığında, şikayet konusu haberin, Basın Meslek İlkeleri’nin

 

–           “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki altıncı ,

 

–          “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu maddelerinin ihlal edildiği kanaatine ulaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, Basın Meslek İlkeleri’nin altıncı ve dokuzuncu maddelerini ihlal eden Zaman Gazetesi’nin uyarılmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir

 

(Karar No: 2011/9)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————- 15�n-���imes New Roman”,”serif”‘>”Suçlu olduğu, yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez” şeklindeki dokuzuncu,

 

–           “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki onuncu,

–          “Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır” şeklindeki onikinci ve

–          “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki onaltıncı maddelerinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, Basın Meslek İlkeleri’nin üçüncü, dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onuncu, on ikinci ve on altıncı maddelerini ihlal eden Yeni Şafak Gazetesinin ve www.yenisafak.com.tr internet sitesinin kınanmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

(Karar No: 2011/13-14)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————- n1Zl=���n�e:12.0pt’>———————-

 

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

��ia���n�u haber ile ilişkili olarak Akka Antedon oteli vekili Av. Figen Çalıkuşu’nun 25.11.2010 tarihinde Kemer Gözcü Gazetesine düzeltme ve cevap metni gönderdiği ancak bu metnin yayınlanmadığı tespit edilmiş ve Kemer Gözcü Gazetesinin Konseyimize gönderdiği yanıtta da, bu düzeltme ve cevap yazsının yayınlanacağına ilişkin hiçbir ifade kullanılmamıştır Bu suretle Kemer Gözcü Gazetesi’nin düzeltme ve cevap hakkına saygı göstermediği ve Basın Meslek İlkeleri’nin “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” şeklindeki on altıncı maddesini ihlal ettiği kanısına varılmıştır.

Yukarıda arz olunan gerekçeler çerçevesinde, Basın Meslek İlkeleri’nin altıncı ve onaltıncı maddelerini ihlal eden, Kemer Gözcü Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saffet Yenigün ve İmtiyaz Sahibi Ahmet Turan Yenigün’ün  “uyarılmalarına”oy birliğiyle karar vermiştir.

 

(Karar No: 2011/7-8)

———————-

Not: Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları gereğince, hakkında şikâyette bulunulan medya grubu veya gazeteciyle ilişkisi olan Yüksek Kurul üyeleri, görüşmelerde oy kullanamazlar.

——————————-

Basın Konseyi, Zaman Gazetesi’nin Uyarılmasına Karar Verdi.

Yazı dolaşımı


Feedback